Recent Forum Posts
From categories:

Dear Anonymous,

as you said, it's a question of trust. We actually try to do our best to reduce to the minimum the required personal fields.

We hope our requirements will suit your desire of privacy.

What will you do with our personal informations? How can we be sure (trust you) that you won't abuse our personal informations?

Who are you? by Anonymous (85.147.108.x), 22 Jul 2007 20:58

Es gibt drei Schritte die Kampagne zu unterstützen:

  1. Unterschreiben sie die Kamapgne für offene Standards durch beantworten der IDABC Forderung für Kommentare bis zum 15 September 2007
  2. Beantworten Sie die Forderung für Kommentare der Europäischen Kommission auf CampaignECwebsites
  3. Bitten Sie Freunde dasselbe zu tun

Am 29 Juni 2007 veröffentlichte die Europäische Komission IDABC ein Dokument erstellt durch einen Vertrag mit Gartner. Dieses Dokument fordert eine Revision des European Interoperability Framework (EIF) and the Architecture Guidelines (AG) .

Die erste Version dieses sehr wichtigen Dokumentes wurde im Jahre 2004 veröffentlicht und bewirkte eine Stärkung der Forderung für "Offene Standards und XML" für den Austausch von Daten zwischen Administratoren in Europa und deren Bürgern.
Dieses Dokument unterstützte in vielen Ländern die Forderung nach offenen Standards.

Diese Forderung wird nun durch den neuen Report EIF v2.0 by Gartner bedroht.

much thanks / wel bedankt — Nicolas

Op 29 juni 2007 heeft het IDABC Agentschap van de Europese Commissie een, per kontrakt door Gartner geschreven document gepubliceerd dat de herziening van de European Interoperability Framework (EIF) en van de Architecture Guidelines (AG) inleidt.

De eerste versie van dit zeer belangrijk document werd in 2004 gepubliceerd en voerde een krachtige ondersteuning in voor en een verzoek tot openstandaarden en xml zowel voor de uitwisseling van data tussen de administraties in Europa, als met de burgers. Dit is in vele landen ook overgenomen geweest en gebruikt om open standaarden te ondersteunen.

Nu wordt dit bedreigd door het nieuwe verslag EIF v2.0 by Gartner.

Deze tweede versie, nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie noch door de Lidstaten -maar de goedkeuringsprocedure zou wel spoedig kunnen starten- wilt de vorige versie bijwerken van de European Interoperability Framework. Maar in tegenstelling tot de eerste versie bedreigt het de goede voortgang naar meer open standaarden die lang gesteund werd door de IDABC.

Op pagina 28 vinden we bvb.:
Allow open standards and other recognized standards to coexist
Gartner acknowledges the importance of open standards. IT vendors and system integrators should also recognize that open standards are the way to go. The era where proprietary standards lead to a sure base of loyal customers is fading away. IT is becoming just like any other industry where true added value and competitive pricing determine the winners.
Yet, Gartner recommends not to focus on the use of open standards per se. Whether open or not, standards are to further the deployment of public services. EIF v2.0 should facilitate the most profitable business model(s) of cost versus public value, under proper recognition of intellectual property rights, if any. The support for multiple standards allows a migration towards open standards when appropriate in the long run.
The use of 'open source' software may further the deployment of public services. However again, whether open source or not, it is the most viable software that should be allowed to survive in the infrastructure. So again, EIF v2.0 should facilitate multiple options to co-exist, and to compete.

Dit is een onaanvaardbare achteruitgang ten aanzien van de vorige "European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services" (Versie 1.0, 2004, pagina 9) die het gebruik van open standaarden promote zoals bepaald in deze Europese definitie, alsmede het gebruik van vrije en openbron software en XML, the Extensible Markup Language.

Zonder onze reacties zou dit op papier bekrachtigd kunnen worden en daarna goedgekeurd door de Europese Commissie en opgelegd worden aan de Lidstaten.

Hopelijk kunnen wij, de burgerbevolking, nu de gelegenheid hebben om effectief te reageren zegt het verslag:
//Everyone who sees interoperability as an effective means to come to better pan-European eGovernment services is invited to read the document and reflect on its content.

IDABC is interested in your reactions.

A summary of reactions (that reach us before September 15, 2007) will be published on the IDABC web-site (http://ec.europa.eu/idabc) and will constitute another input into the revision process.//

Gelieve ons te helpen met volgende acties :
1. lees in detail de documenten zoals EIF v2.0 by Gartner
2. verzamel op deze site en op comments, jouw opmerkingen en de punten die verder aandacht en besprekingen vereisen,
3. verzamel jouw handtekeningen voor de hiermee verbonden campagne onderaan, en je eigen constructieve opmerkingen, en
4. laat jouw vrienden en contacten weten dat hun inbreng hierin inderdaad belangrijk is.

Help ons alstublieft met het vertalen van deze pagina naar alle talen van de Europese talen om onze actie uit te breiden, door te gaan naar "translate here".

We zullen al deze documenten en opmerkingen alsmede een printout van deze campagne persoonlijk brengen naar de IDABC directie, voor de 15 September 2007 (wellicht op 13 of 14 September 2007).

Veel dank voor jullie hulp.

Ondersteun overal open standaarden in heel europa, inzonderheid bij administraties en Lidstaten

Met betrekking tot de inhoud van EIF v2.0, vraag ik
1. dat de EIF v2.0 het gebruik van open standaarden aanbeveelt, zoals gedefinieerd in de definitie bepaald door EIF v1.0 voor de alle uitwisseling van data door publieke instanties en Lidstaten, overeenkomstig wat het EIF v1.0 document bepaalde,
2. dat de EIF v2.0 het gebruik van openbron aanbeveelt voor publieke instanties en Lidstaten, overeenkomstig wat het EIF v1.0 document bepaalde,
3. dat de EIF v2.0 het gebruik van open standaarden aanbeveelt voor alle communicatie (bvb. documenten, video, geluid,…) die publieke instanties, de Europese Commissie en alle Lidstaten staten publiceren naar en met de burgers, zoals bvb. op hun websites, en dat ze zich houden aan open standaarden voor de hulpmiddelen die ze ter beschikking stellen.

Met betrekking tot de uitwerking van EIF v2.0, vraag ik:
1. een expliciete openbare raadpleging gedurende voldoende lange tijd voor de redactie van zo’n belangrijk document als EIF v2.0,
2. een expliciete deelname van KMO’s en een meerderheid van de Lidstaten voor een dergelijke raadpleging en de redactie van het document.

The campaign herein asks you to do **3 (three)** actions :
# sign the campaign herebelow for open standards by answering the IDABC request for comment before September 15, 2007
# answer the request for comment of the European Commission request for comments on its websites, on [[[CampaignECwebsites]]]
# ask your friends to do the same.

On June 29 2007, the European Commission agency [http://ec.europa.eu/idabc/ IDABC] published document written on contract by Gartner initiating the revision of the [http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6227 European Interoperability Framework (EIF) and the Architecture Guidelines (AG) ].

The first version of this very important document has been published in 2004 and introduced a strong support and request for open standards and xml for the exchange of data between administrations within Europe, as well as with the citizens. This has been relayed and used in many countries to support open standards as well.

This is now threatened in this new report [http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=29101 EIF v2.0 by Gartner]

This second version, not yet endorsed by the European Commission, nor by the member states, but that could well enter soon such an endorsement process, wants to update the previous version of the European Interoperability Framework but, contrary to the first version, it threatens explictely the good process of more open standards that had been a long time push of IDABC.

On page 28, we can find

Allow open standards and other recognized standards to coexist

Gartner acknowledges the importance of open standards. IT vendors and system integrators should also recognize that open standards are the way to go. The era where proprietary standards lead to a sure base of loyal customers is fading away. IT is becoming just like any other industry where true added value and competitive pricing determine the winners.
Yet, Gartner recommends not to focus on the use of open standards per se. Whether open or not, standards are to further the deployment of public services. EIF v2.0 should facilitate the most profitable business model(s) of cost versus public value, under proper recognition of intellectual property rights, if any. The support for multiple standards allows a migration towards open standards when appropriate in the long run.

The use of 'free and open source' software may further the deployment of public services. However again, whether free and open source or not, it is the most viable software that should be allowed to survive in the infrastructure. So again, EIF v2.0 should facilitate multiple options to co-exist, and to compete.

These are **unacceptable drawbacks** from the pevious "[http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761 European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services]" (Version 1.0, 2004, page 9) that promoted the use of open standards as defined in this [[[European definition]]], the use of [http://en.wikipedia.org/wiki/FOSS free and open source] softwares as well as [http://en.wikipedia.org/wiki/Xml XML, the Extensible Markup Language].

Without our reactions, this could be inforced in the paper and thereafter be endorsed by the European Commission and made effective to the member states.

Hopefully, now, we, the civil society, have an opportunity to react effectively, has said in the report :

Everyone who sees interoperability as an effective means to come to better pan-European eGovernment services is invited to read the document and reflect on its content.

IDABC is interested in your reactions.

A summary of reactions (that reach us before September 15, 2007) will be published on the IDABC web-site (http://ec.europa.eu/idabc) and will constitute another input into the revision process.

Please help us with the following actions :

# read in details the documents such as [http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=29101 EIF v2.0 by Gartner]
# collect on this site, on [[[comments]]], your remarks, constructive comments and the points that needs further attentions and discussions,
# collect your signatures of the associated campaign below, and your own constructive comments, and
# let your friends and contacts know that their inputs herein are effectively important.

Please help us translate this page to any languages of the countries of the European member states to broaden our reach, by going to [http://www.openstandards.eu/forum/t-13813/please-help-with-the-translation translate here]

We shall send all these comments as a well as a printout of this campaign, that we shall bring personnally to IDABC direction, before September 15 2007. (most probably on Sept 13 or 14 2007).

Thanks you for your support help.

+ Support open standards everywhere in all Europe, especially by administrations and states

On the content of EIF v2.0, I ask # that EIF v2.0 recommends the use of open standards, as defined in the definition given by EIF v1.0 for all exchanges by public institutions and states, as did the EIF v1.0 document, # that recommends the use of free and open source software, by public institutions and states, as did the EIF v1.0 document, # that EIF v2.0 recommends the use of open standards for all communications ( eg. documents, videos, sounds …) they publish, to and with the public for example on their websites, by the public institutions in Europe, at the European Commission and all the member states, and conform to open standards for the tools they provide,@@

On the elaboration process of EIF v2.0, I ask
# for the explicite public consultation during a sufficiently long time, for example one year, for the redaction of such an important report as EIF v2.0,
# for the explicite participation of SMEs and a majority of members states for such a consultation and document redaction.

+ Please go and check the second part on [[[CampaignECwebsites]]]

Please go to [[[CampaignECwebsites]]]. This describes another important public consultation by the European Commission where our inputs are expected until July 31, 2007 and could be important ... and do not forget to tell your friends to come and support the actions.

**Thank you to support open standards and effective interoperability in Europe**

== [[[CampaignECwebsites]]] ==

++ A public consultation at the European Commission were open standards supporters have to react before July 31, 2007

The European Commission has considered opening a public consultation concerning the review of the rules on access to documents (Regulation 1049/2001), regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents.

The Green Paper is the starting point for this consultation, which will allow any interested person, individual citizen, non governmental organisation, association, economic operator, public authority or any other organisation to have a say on this issue.

The consultation is on http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm and asks for contributions by email.

It opened on 18 Avril and closes on 31 July 2007, but I heard of it only on July 15, 2007. We don't have much time to react.

As of today (July 16, 2007), only very few contributions have been sumitted, (only 22 divided as public sector (7), private sector (4), non-governmental organisation (5), citizens contributions (6), other organisations (0)). This could only be due to a lack of advertising on such an important subject.

Both the content and the form of the publication are important. Today, due to lack of time, I cannot react on the content, that needs more time to study, and I suggest we al contribute.

I propose that our contributions go as follow for example, and

# on the process, ask for a longer time to react, until for example December 31 2007 or even longer, outside of the always calm summer period.
# on the form, ask for the use of open standards, as defined by the [http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761 European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services] (Version 1.0, 2004, page 9) for all information, be in documents, video, sounds ... published on the websites of the European Commission,
# on neutrality, related to the previous point on open standards, ask for the exclusive mention of software products based on functional usages and absolutely no mention of commercial brands that could be understood as advertising or support for such commercial brands by the European Commission. Indeed, as we can read on today [http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm the consultation website] , the process explicitely mentions proprietary softwares, like Microsoft Word and Outlook, as reported in the sentence //If you are not a Microsoft Word user, you can download a PDF document and copy the text of your contribution into that file. // and this is unacceptable as it favor one company (or some) in particular.

Please copy the above 3 comments for example as well as others for this public consultation, and send them as required to the email address mentioned on [*http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm] **and** send this email **also** as copy (aka in cc.) to euconsultation@openstandards.eu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License